De tocht fan 2016


De tocht fan 2016 hat al west. De start wie op 24-06-2016 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Recreatieschap Marrekrite Warkumer ierdewurk Repko Snits foar al jo sportprizen Stichting Ramon scoort tegen kanker Aldhaven 4 Foppe Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker