De tocht fan 2016


De tocht fan 2016 hat al west. De start wie op 24-06-2016 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Aldhaven 4 Foppe Warkumer ierdewurk Recreatieschap Marrekrite In hardstikkene goed doel Stichting Ramon scoort tegen kanker Repko Snits foar al jo sportprizen