De tocht fan 2016


De tocht fan 2016 hat al west. De start wie op 24-06-2016 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Warkumer ierdewurk Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Stichting Ramon scoort tegen kanker Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Repko Snits foar al jo sportprizen