De tocht fan 2016


De tocht fan 2016 hat al west. De start wie op 24-06-2016 om 06:00 oere yn Heech. 1 boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Aldhaven 4 Foppe Recreatieschap Marrekrite Voor iedereen die van de Friese natuur houdt In hardstikkene goed doel Repko Snits foar al jo sportprizen Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker